Iné príslovia

ĽUDOVÉ PRÍSLOVIA TROCHU INAK

Postupné grupovanie osôb ženského pohlavia poberajúcich starobný dôchodok má za predpoklad kumulovanie finančných kapitálových statkov určených na nákup zimnej obuvi.
Babka k babce, budú kapce.

Definitívna zástava encefalickej činnosti jedinca je úplne irelevantná s oboma limitnými stavmi kvantity príjmu tekutín u tohto indivídua.
Pil - umrel, nepil - umrel tiež.

Trajektória pohybu spôsobeného odrazmi nôh mláďaťa lietajúceho stavovca kulminuje k maximálnej dĺžke súčasne s východom Slnka.
Ranné vtáča ďalej skáče.

Nech M je množina osôb x takých, že x patrí do M. Práve keď x vydáva nonverbálne signály S vyjadrujúce pozitívnu emóciu E. Ďalej nech f je usporiadanie množiny M podľa času vzhľadom k okamihu signálu S a g nech je dobré usporiadanie množiny M. Potom platí: Ak y je maximálny prvok množiny M vzhľadom k usporiadaniu f, potom je tiež maximálnym prvkom množiny M vzhľadom k usporiadaniu g.
Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.

Chemická zlúčenina dihydrogén monoxid charakterizovaná minimálnym akustickým prejavom, pôsobí eróziou na vrstvy hornín uložených pozdĺž jej trajektórie.
Tichá voda brehy myje.

Ak je bod B bodom ukončenia trajektórie malvice vybudenej gravitačnou silou z bodu A, pričom bod C je kolmým priemetom bodu A a bod A sa nachádza na rastline s drevitou stonkou vyznačujúcej sa minimálnou výškou 2 metre, potom norma vektora určeného orientovanou úsečkou BC sa limitne blíži k nule.
Jablko nepadá ďaleko od stromu.

Abundancia šeliem z čeľade Canidae implikuje exitus hlodavca z čeľadi Leporidae.
Mnoho psov - zajacova smrť.

Prvá tretina relatívnej dráhy slnka medzi nadirom a zenitom vykazuje vyššiu inteligenciu než tretina posledná.
Ráno je múdrejšie večera.

Veľkosť fyzikálnej veličiny určuj dvakrát častejšie než aplikuješ metódu delenia materiálov na časti.
Dvakrát meraj a raz rež.

Subjekt A, ktorý vyvíja úsilie o vytvorenie zvislého či úklonného zemného diela ústiaceho na povrch a determinovaného dráhou subjektu B, sám opíše dráhu v tomto diele končiacu.
Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.

Kto aplikuje vlastnú energiu na vykonanie práce namiesto toho aby ju pozvoľne uvoľňoval do priestoru, býva obklopený chlorofylom.
Komu sa nelení, tomu sa zelení.

Strata priestorového vnímania nemá za následok zníženie suverenity nad osobami postihnutými touto stratou dvojnásobne.
Medzi slepými je aj jednooký kráľom.

Nie je pravda, že existuje jedinec, ktorý vykonal vertikálny pohyb rovnomerne zrýchlený z virtuálneho bodu vytvoreného výlučne pre religiózne účely rímskokatolíckym klérom, pokiaľ predtým prijímal určité poznatky sústavným štúdiom.
Nikto učený z neba nespadol.

Tvoje ego je násobené konštantou tvojho individuálneho lingvistického potenciálu.
Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Na miesto nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti zariadenia slúžiaceho k inštalácii svetelného zdroja dopadá minimálny počet svetelných lúčov z tohto zdroja sa šíriacich.
Pod lampou býva tma.


Ak sa pohybuje hladina ortuťového stĺpca v období 52 až 22 dní pred letným slnovratom v nízkych hodnotách, možno v silážnej stavbe očakávať výskyt biblického územia so zákazom vstupu pre jedince druhu Homo sapiens.
Studený máj, v stodole raj.

Pri nadmernom pohybe v dlhšom časovom rozpätí s nádobou s charakteristickým držadlom za účelom jej naplnenia bezfarebnou tekutinou sa veľmi zvyšuje pravdepodobnosť dezintegrácie tejto nádoby na dva individuálne segmenty.
Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, až kým sa ucho odtrhne.

Poklesom produktivity práce na nulu zároveň prestane existovať cukrárenské pečivo kruhového tvaru.
Bez práce nie sú koláče.

Úžitková hodnota malého množstva manuálne zaistenej vtáčej svaloviny je vyššia než výrazne väčšie množstvo obdobného materiálu vyskytujúceho sa na vrchnej krytine ľudských obydlí.
Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

Odraz akustických vĺn šíriacich sa zo zdroja v ľudskom hrdle od bariéry kompaktnej drevitej hmoty je adekvátny sile i kvalite pôvodnému impulzu.
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Kategorický imperatív nedovoľuje ľubovoľnému subjektu likvidovať zdroj infražiarenia, ktorý svojim behavioristickým systémom neatakuje tento subjekt, pretože jeho radiácia sa chová inertne k telesnej integrite dotyčného subjektu.
Nehas, čo ťa nepáli.

Inhabitanti kolumbária preparovaní pomocou infračervených lúčov do stavu akceptovateľného pre ľudský metabolizmus, nevládnu automatickou mobilitou pre perorálne požitie.
Pečené holuby nelietajú do huby.

Entropia prechodu nepárnokopytníka s chrbtovými zásobníkmi tuku vodiacim otvorom kovového hrotu je všeobecne vyššia než entropia prechodu jedinca Homo sapiens vyznačujúceho sa štatisticky významne vyššou životnou úrovňou v porovnaní s priemerom množiny jedincov zdieľajúcich s ním rovnaký časopriestor z tohoto časopriestoru do iného, charakterizovaného suverenitou mytologickej hypotetickej bytosti.
Skôr prejde ťava uchom ihly, než sa boháč dostane do kráľovstva nebeského.

Blokáciu zvislého informačného kanálu nemožno kompenzovať finančnou transakciou vo výdajni liečiv.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

Prognózu optimálneho okamihu pre svoje akcie vykonaj podľa modelového vzťahu domestifikovaného vodného operenca k plodom kultúrnych tráv.
Vyčkaj času ako hus klasu.

Potenciálna dráha absolvovateľná individuálnou lokomóciou jedinca je nepriamo úmerná rýchlosti tohto transferu.
Pomaly ďalej zájdeš.

Pri detekovaní zámerného transportu segmentu horniny od občana A k občanovi B je posledne uvedený občan povinný uskutočniť spätný presun po rovnakej dráhe v opačnom smere k občanovi prvo uvedenému, avšak s použitím žitného pečiva.
Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom.

Podmienkou koexistencie jedinca druhu Homo sapiens a spoločenstva druhu Canis lupus je zjednotenie akustickej sústavy.
Kto chce s vlkmi byť, musí s nimi vyť.

Štýl nonverbálneho celotelového rytmického prejavu jedinca je prísne determinovaný kompozičnými faktormi muzikálneho diela realizovaného na menšom drevenom dychovom nástroji.
Tancuje, ako mu pískajú.

Prenos informácie od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s kalorickou potrebou už saturovanou je blokovaný.
Sýty hladnému neverí.

U závodoch na spracovanie obilia riadených mytologickými bytosťami je pomerne nízka produktivita práce vyvážená úplnou spoľahlivosťou.
Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

Kinetická energia eroticky motivovaného bilaterálneho vzťahu môže byť použitá k transferu vyšších geologických útvarov.
Láska hory prenáša.

Počnúc prekročením 48. hodiny po začiatku pobytu mimo obvyklý okruh svojho životného prostredia generujú vodomilné stavovce i jedinci druhu Homo sapiens plynné organické látky, ktoré sú čuchovým ústrojenstvom špecificky detegované a centrálnou nervovou sústavou krajne nepriaznivo hodnotené.
Ryba i hosť na tretí deň smrdia.

Sústavnú výchovu mladého občana k obrane vlasti nemožno porovnávať s občiankou prevádzkujúcou zárobkový vzťah založený na svojej laktačnej schopnosti.
Vojna nie je kojná.

Vykonanie činnosti nemôže vykonávajúci jedinec realizovať v časovom úseku, ktorý by bol dlhší než 24 hodín od okamihu, keď sú splnené všetky predpoklady pre vykonanie tejto činnosti jedincom.
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.

Poznatky získané cieľavedome v preadolescentnom veku sú adekvátne poznatkom získaným náhodne vo veku seniorskom.
Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel.
web-pre-vas

ISSN 1336-7080

© 2004-2020 Michal Hrčka - harp, Peter Vereš, povered by trebars:cms, server Obnova.sk, aktualizované: 06. 01. 2018